Account Officer – Belgian Branch

Lombard International

(English Below)

Over Lombard International Group

Lombard International Assurance S.A. maakt deel uit van de Lombard International Group, die 30 jaar toonaangevend is op het gebied van vermogensbeheeroplossingen op basis van levensverzekeringen. Wij beschikken over de middelen en de expertise om via unit-linked levensverzekeringsproducten (Belgische Tak-23 Fonds dédiés) vermogensoplossingen oplossingen te bieden aan vermogende particulieren, hun families en instellingen wereldwijd.

Met een dekking van meer dan 25 markten in Azië, Europa, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten is Lombard International Group in staat om vermogensbeheeroplossingen te bieden op basis van Luxemburgse unit-linked levensverzekeringen in vele rechtsgebieden over de hele wereld, terwijl het bedrijf een diepgaande kennis heeft van de lokale regelgeving, culturen en vereisten.

We hebben meer dan 59.4 miljard euro onder beheer op datum van 31 december 2021. Binnen ons globaal team van bijna 600 werknemers, tellen we meer dan 60 technische experten , gespecialiseerd in meerdere jurisdicties.

Lombard International Group is aangehouden door fondsen die beheerd worden door Blackstone, een van ‘s werelds toonaangevende vermogensbeheerders met 684 miljard dollar aan vermogen onder beheer op 30 juni 2021.

Voor meer informatie over Lombard International Group: www.lombardinternational.com

Bij Lombard is innovatie onze tweede natuur!

We houden van ons werk, passen ons snel aan en zijn wendbaar, om zo het allerbeste te presteren

Uw functie – Bent u klaar voor een uitdaging?

Belangrijkste verantwoordelijkheden

U bent de contactpersoon voor alle vragen van partners en cliënten per e-mail, fax, post of telefoon;

U onderneemt de nodige actie om op een doeltreffende, professionele en tijdige manier te antwoorden op de vragen die per telefoon, e-mail of post worden ontvangen van verschillende partners, klanten of salescollega’s, waarbij steeds een hoogstaande dienstverlening wordt verzekerd;

U verwerkt transacties in polissen nauwkeurig en tijdig, u levert dienstverlening en handelt vragen af gedurende de levenscyclus van een polis, met inbegrip van documentbeheer;

U helpt bij de verwerking van de due diligence-beoordeling van transacties in overeenstemming met de bedrijfsnormen;

U ontwikkelt en onderhoudt een sterke werkrelatie met onze sales consultants en alle partners;

U blijft voortdurend op de hoogte van diensten, de herziening van procedures en zorgt ervoor dat indien nodig kwaliteitsverbeteringen worden aangebracht.

Dagelijkse operaties in het Bijkantoor:

Onboarding van nieuwe relaties (inclusief eerstelijnsAML/compliance);

Verwerking van policy servicing (lopende transacties);

Eerste aanspreekpunt voor depotbanken en vermogensbeheerders met betrekking tot rekeningen;

Eerste aanspreekpunt voor vragen van cliënten en partners;

Tussenpersoon tussen het Hoofdkantoor en het Bijkantoor;

Algemene kantooradministratie (in samenwerking met de diensten van het Hoofdkantoor);

Kwartaalrapportage over de activiteiten.

Bijkomende verantwoordelijkheden (ad hoc):

Deelname aan de marketing van activiteiten van het Bijkantoor;

Deelname aan vergaderingen met cliënten/partners (afhankelijk van beschikbaarheid);

Voor het Bijkantoor specifiek facturatiebeheer;

Rapportering aan de autoriteiten (NBB-FSMA);

Actualiseren van de procedures van het Bijkantoor;

Specifieke projecten opvolgen in verband met het filiaal

Uw profiel – Hebt u de kwaliteiten om onze nieuwe Account Officer te worden?

Vijf jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie opgedaan binnen de financiële/verzekeringssector;

Uitstekende communicatieve vaardigheden: u kan werkbare relaties opbouwen en uw communicatiestijl aanpassen aan de gesprekspartner, steeds op professionele wijze;

U heeft het vermogen om naar andere meningen te luisteren. U bent zelfzeker en kan evenwichtige oplossingen vinden;

U bent een teamspeler met uitstekende interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden;

U bent een matuur persoon die zelfstandig kan werken en blijk geeft van initiatief en probleemoplossend vermogen;

U bent gedreven, invloedrijk en kan mensen overtuigen en kan ook resultaten boeken door op een logische en systematische manier te werken;

U bent flexibel en wendbaar, u houdt van uitdagende situaties in een snel veranderende omgeving;

Native speaker/Vloeiend Nederlandstalig, u spreekt Frans en Engels.

Ons aanbod

Een interessante kans om een netwerk van contacten op te bouwen in de hele organisatie die stoelt op samenwerking en diversiteit. Bij Lombard International hebben we een divers team van meer dan 40 nationaliteiten. We zijn altijd op zoek naar uitzonderlijk talenten om ons team te versterken. Omdat onze mensen onze grootste troef zijn, krijgt u erkenning en een interessant loonpakket. Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw professionele carrière vorm te geven in overeenstemming met uw eigen doelstellingen en de kans om te werken met toptalent in de sector. Het werk kan uitdagend zijn, maar Lombard International is steeds een geweldige werkplek. Wij zetten ons in voor gelijke kansen op het werk voor iedereen.

Maak deel uit van onze gemeenschap!

Lombard is een werkgever die gelijke kansen biedt en alle gekwalificeerde sollicitanten zullen in aanmerking komen voor een baan zonder onderscheid naar etnische achtergrond, huidskleur, godsdienst, geslacht, nationale afkomst, handicap, beschermde veteranenstatus of enig ander wettelijk beschermd kenmerk.

Gezien de gevoelige aard van onze activiteiten, de sector en de beschreven functie, dient de geselecteerde kandidaat een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen (Bulletin n°3 voor Luxemburgse ingezetenen). Dat bewijs zal door Lombard International Assurance S.A. worden bewaard met inachtneming van artikel 8-5 (2) van de wet van 23 juli 2016 en niet langer dan één maand na het afsluiten van de arbeidsovereenkomst; anders zal het onverwijld worden vernietigd indien de kandidaat niet wordt aangenomen.

Indien u belangstelling hebt voor deze functie, kunt u uw kandidatuur in alle discretie richten aan Lombard International Assurance S.A, [email protected]

Lombard International Assurance is zich bewust van haar verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens op een veilige en transparante manier te verwerken.

Onze Privacykennisgeving voor Aanwervingen is in overeenstemming met de AVG en geeft meer informatie over de soorten gegevens die wij over u als sollicitant verzamelen en bewaren, onder meer voor het uitvoeren van achtergrondcontroles. Daarin wordt ook uiteengezet hoe wij die informatie gebruiken, hoe lang wij ze bewaren en andere relevante informatie over uw gegevens. Voor meer informatie klik hier Privacykennisgeving voor Aanwervingen

About Lombard International Group

Lombard International Group is a leading provider of global wealth and succession planning solutions with 30+ years’ experience. We have the strength and expertise to help high net worth and ultra-high net worth individuals, their families and institutions to protect, preserve and pass on their legacy to future generations.

It is in our nature to constantly innovate! We love what we do, quickly adapt, and we are agile, as well as being committed to serve our partners and clients across the globe with Best in Class wealth solutions and tailored services.

The Group serves over 25 markets across Asia, Europe, Latin America and the United States, providing multi-jurisdictional, unit linked life insurance and annuities on a global basis, with a deep understanding of local regulations, cultures and attitudes.

Global assets under administration are in excess of €59.4bn as of 31st December 2021. Our global team of almost 600 employees includes more than 60 technical experts specializing in multiple jurisdictions.

Funds managed by Blackstone own Lombard International. Blackstone Group L.P. is one of the world’s leading investment firms.

For further information about Lombard International, please visit: www.lombardinternational.com

At Lombard, it is in our nature to innovate!

We love what we do, quickly adapt, and we are agile, to bring out the very best in what we do

Your role – Are you ready for a challenge?

Your responsibilities will be as follows:

 • Onboarding of new business (including first line AML/KYC);
 • Treatment of policy servicing (ongoing transactions);
 • Primary contact between custodian banks and asset managers regarding accounts;
 • Primary contact for client and partner queries;
 • Liaison between Head Office and the Branch;
 • General office administration (in collaboration with Head Office facilities);
 • Quarterly reporting on operations.

Additional responsibilities (ad hoc):

 • Participation to marketing of Branch activities;
 • Participation to client / partner meetings (depending on availability);
 • Branch-specific billing management;
 • Reporting to the authorities (NBB-FSMA);
 • Update Branch procedures;
 • Follow-up on specific projects related to the branch (e.g. CMT access, communication to the PCC, …).

Your profile – Have you got what it takes to become our Account Officer?

 • Relevant experience in a similar role gained within the financial/insurance sector;
 • Excellent communication skills: being able to build effective relationships and adapt communication style to the counterpart, always in a professional manner;
 • Ability to listen to other opinions as well as being confident of your own and find balanced solutions;
 • Team player with excellent interpersonal and communication skills;
 • A mature person capable of working independently and able to demonstrate a high level of initiative and problem solving capabilities;
 • Possess drive, influential and persuasive skills as well as the ability to achieve results through working in a logical and systematic manner;
 • Flexible and adaptable you will enjoy challenging situations in a changing environment;
 • Native/Fluent in Flemish, French and English.

We offer you

An exciting opportunity to build a network of contacts across the organization in a collaborative and diverse workplace. At Lombard International we have a diverse team of over 40 nationalities. We are always looking for exceptional talent to join our team. Because our people are our greatest assets, you will enjoy recognition and rewarding packages. We also offer you the possibility to shape your professional career in line with your own goals and the opportunity to work with the top talent in the industry. The work can be challenging but Lombard International is always a great place to work. We are committed to extending equal employment opportunities to all individuals.

Be a part of our community!

Lombard is an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, colour, religion, sex, national origin, disability status, protected veteran status, or any other characteristic protected by law.

Given the sensitive nature of our business, industry sector and the role as described, the selected candidate is required to provide a criminal record (Bulletin n°3 for Luxembourgish residents). This excerpt will be kept by Lombard International Assurance S.A. in compliance with article 8-5 (2) of the law of 23 July 2016 and for no longer than one month from the conclusion of the employment contract; otherwise it will be destroyed without any undue delay should the candidate not be hired.

Should you be interested in pursuing this opportunity, please send your application in full confidence to Lombard International Assurance S.A, https://www.lombardinternational.com/en-US/Careers/Job-Board

Lombard International Assurance is aware of its obligations under the General Data Protection Regulation (GDPR) and is committed to processing your data securely and transparently.

Our Recruitment privacy notice is in line with GDPR and provides more information with regards to the types of data that we collect and hold on you as a job applicant, including for the performance of Background Checks. It also sets out how we use that information, how long we keep it for and other relevant information about your data. For full details please click here Recruitment Privacy Statement

LinkedIn: #LI-MB1

If you require alternative methods of application or screening, you must approach Lombard International directly to request this, as we're not responsible for the employer's application process.

RedHired TIP

For your privacy and protection, when applying to a job online, never give your social security number to a prospective employer, provide credit card or bank account information, or perform any sort of monetary transaction.

By applying to a job using RedHired you are agreeing to comply with and be subject to the RedHired Terms and Conditions for use of our website. To use our website, you must agree with the Terms and Conditions and both meet and comply with their provisions.

RedHired

All job types
Contract
Full-time
Part-time
Permanent
Temporary
Other

All locations
Antwerpen
Brabant wallon
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hainaut
Liège
Limburg
Luxembourg
Namur
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen